DishPointer
Местоположение
Широта: °
Долгота: °
Антенна
Угол места:°
Азимут: °
Поляризация: °